آمار کلی

کد ملی: 004094XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر ناب بستانه عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/21 تا کنون
کار آفرینان توسعه هزاره سوم عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/07 تا کنون