آمار کلی

کد ملی: 065107XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی بازرس اصلی فعال 1394/07/08 تا کنون