آمار کلی

کد ملی: 001140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین ایوان گستران پاسارگاد عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/28 تا 1396/10/30