آمار کلی

کد ملی: 129145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اصفهان حرفه نقش جهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/12 تا کنون