آمار کلی

کد ملی: 284004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبل چهار ستاره آذربایجان مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1392/04/06 تا کنون