آمار کلی

کد ملی: 184015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکوفه سبز انشان جنوب بازرس اصلی فعال 1394/10/20 تا کنون