آمار کلی

کد ملی: 456181XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارمندان دولت شهرستان ابهر بازرس علی البدل خارج شده 1395/04/29 تا 1397/09/25