آمار کلی

کد ملی: 257148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاران بخش مرکزی فسا بازرس علی البدل خارج شده 1394/02/23 تا 1398/09/19