آمار کلی

کد ملی: 031010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طاق بلند سازان بازرس اصلی فعال 1395/09/02 تا کنون
وریا صنعت کاویان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/10 تا کنون