آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرسی ایران گاز تهران مدیرعامل خارج شده 1395/05/02 تا 1395/10/29