آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و بازرگانی کیهان دیزل آذربایجان بازرس علی البدل خارج شده 1386/10/12 تا 1394/08/11