آمار کلی

کد ملی: 325336XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عدل دینور نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/12 تا کنون
روستایی تولید کشاورزی آب بران جامیشان دو شهرستان صحنه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/08 تا کنون