آمار کلی

کد ملی: 053046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی ورد بازرس علی البدل خارج شده 1392/02/03 تا 1393/03/20