آمار کلی

کد ملی: 209033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهیختگان ادیب پارسیان منشی هییت مدیره خارج شده 1392/04/29 تا 1393/05/13