آمار کلی

کد ملی: 005131XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره سه منطقه سیزده تهران نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1393/02/28 تا کنون