آمار کلی

کد ملی: 006595XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/17 تا کنون
مهندسین جلوه گاه گسترش مقاوم سازان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/24 تا 1397/10/13