آمار کلی

کد ملی: 287067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آمانج بار مهاباد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/11/20 تا 1397/03/30