آمار کلی

کد ملی: 212177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپید کارتن گلستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/28 تا کنون