آمار کلی

کد ملی: 006954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر مبتکران پارس بازرس اصلی فعال 1390/09/09 تا کنون