آمار کلی

کد ملی: 440011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیال گستر ابنیه بازرس اصلی خارج شده 1394/08/12 تا 1399/01/05