آمار کلی

کد ملی: 338038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کلیجه زر بافت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/26 تا کنون