آمار کلی

کد ملی: 109092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا تاو بازرس اصلی فعال 1392/05/19 تا کنون