آمار کلی

کد ملی: 158016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران شهرداری مرند عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/14 تا 1395/01/19
مسکن گلبرگ کارکنان سازمان پارکها وفضای سبزمرند نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/07/12 تا 1397/10/20