آمار کلی

کد ملی: 481980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید راه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/06/01 تا 1395/07/03