آمار کلی

کد ملی: 003725XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
منشور ذهن و زندگی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/13 تا کنون