آمار کلی

کد ملی: 007011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرساد آترینا سازه بازرس علی البدل خارج شده 1394/06/22 تا 1395/07/19