آمار کلی

کد ملی: 081001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی همای عدالت طنین ماندگار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/06 تا کنون