آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروم صنعت گستر صاعقه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/02/23 تا 1392/04/12