آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
3216 تولید پوشاک پردیس دوخت ایلام مدیرعامل فعال 1390/01/29 تا کنون