آمار کلی

کد ملی: 313114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری ایده کهکشان متخصص عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/06 تا کنون