آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نمکین سیرجان ثبت 1079 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1391/11/16 تا کنون