آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مزارع رودبار که در تاریه 26/9/85 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1385/09/26 تا کنون