آمار کلی

کد ملی: 617974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران بیمارستان قدس اراک عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/03 تا کنون