آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره یک شهر مهاباد که طی نامه شماره 1955 ت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/11/13 تا کنون