آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مالی و حسابداری چوب خط شهسوار بازرس اصلی فعال 1388/02/06 تا کنون