آمار کلی

کد ملی: 184200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کلبه سازان درویش جنوب عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/22 تا کنون