آمار کلی

کد ملی: 462260XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساخت گستر شفیع مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/24 تا کنون