آمار کلی

کد ملی: 423193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اشکان عمران شهرداد بازرس علی البدل خارج شده 1394/09/08 تا 1394/11/20
سازه مقاوم نادر چهار فصل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/06 تا کنون