آمار کلی

کد ملی: 299176XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابیاری جنوب کرمان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/09 تا کنون