آمار کلی

کد ملی: 455974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی بهداشتی درمانی شماره سه هزار و یکصد و نود و دو شهریار دره شهر بازرس اصلی فعال 1397/09/14 تا کنون