آمار کلی

کد ملی: 494001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمرغ سرافراز گوران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/26 تا کنون