آمار کلی

کد ملی: 006318XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همگام سفر مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/28 تا کنون
راژ سامانه ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/05/12 تا کنون