آمار کلی

کد ملی: 541910XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهشت زمین مبارکه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/01/17 تا کنون