آمار کلی

کد ملی: 275468XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سروش شاهق آذربایجان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/22 تا کنون
دورمان پی آذربایجان بازرس اصلی فعال 1395/07/05 تا کنون