آمار کلی

کد ملی: 229698XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرآت آفاق فارس عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/08 تا کنون