آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی خدمات مشاوره ای گلشن آرا یزد مدیرعامل فعال 1388/08/19 تا کنون