آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی سرا شهر سپاهان اندیش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/05/18 تا 1396/01/30