آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان عضو هیئت مدیره خارج شده 1384/09/08 تا 1386/12/19