آمار کلی

کد ملی: 060014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی خادم کار ساوه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/07/28 تا کنون