آمار کلی

کد ملی: 249109XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هییت تیراندازی با کمان شهرستان داراب بازرس اصلی فعال 1398/10/29 تا کنون